חיפוש

מדיניות פרטיות באתר היועצת

תאריך עדכון אחרון: 10.01.2022

מהי מדיניות פרטיות

מטרתה של מדיניות הפרטיות הינה להבהיר למשתמש באתר היועצת (“האתר”) ו\או במערכת www.hayoezet.co.il (להלן “המערכת”) את מדיניות הפרטיות הנהוגה לרבות תיאור אופן השימוש שיעשה על ידי digilife בע”מ (“החברה”) אשר הינה בעלת האתר והמערכת, במידע, איסופו ושימושיו. חברה רשאית לערוך או לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ושימושך באתר ו\או במערכת ו\או בשירותים שהם מציעים, לאחר עדכון ופרסום הצהרת פרטיות מעודכנת מהווה הסכמתך לשינוי כאמור.

האתר והמערכת אוספים מידע לגבי המשתמשים בהם, מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהם מעניקים. קיימים שני סוגי מידע הנאגרים:

מידע כללי  – מידע כללי על המשתמשים במערכת על בסיס מצטבר ואנונימי על מנת לשפר ולייעל את איכות וטיב השירותים הניתנים באמצעות האתר והמערכת באופן בו לא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע. מידע כללי יכול שיכלול כדלהלן – התנהגות, כמות וסוגי מכשירים המגיעים למערכת כדי לבצע פעולות לצפייה וביצוע פעולות.

מידע אישי – מידע הנאסף על ידי המערכת מהמשתמשים בה ונאגר במאגרי המידע של חברה שהינו בעל אופי אישי, כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, וכו’ או לחלופין מידע שיועבר באמצעות שימוש בחשבון הגוגל או הפייסבוק של המשתמש. מידע אישי יכול שיכלול דירוגים ומתן חוות דעת.  מידע אישי נאסף רק כאשר המשתמשים במערכת בוחרים לספק מידע אישי כאמור מרצונם החופשי.

שימוש במידע

המערכת נעזרת במידע האישי האמור על מנת לספק מענה לצרכים עבור המשתמשים באתר ובמערכת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעת מסירת מידע, הנך נותן לחברה זכות שימוש בו, כאמור בתנאי הצהרת פרטיות זו.

מידע אודות צדדים שלישיים: מידע אשר מומחה מעביר אודות מטופליו לרבות תמונות ופרטים לא מזהים אודות סוג הטיפול וטיבו. מידע כאמור ימסר אך ורק כאשר למומחה ישנו אישור בכתב מאת המטופל להעבירו, ובאישור המטופל. מידע כאמור יהיה שייך למטופלים או למומחה ובשום מקרה לא לאתר, ולאתר תהיה הזכות לפרסמו או לשמרו ואישור כאמור מאת המטופל ינתן במסמכים נפרדים שייחתמו על ידי המטופל.

מסירת מידע כלשהו אודותיך במסגרת האתר ו\או המערכת, מהווה הסכמה מצידך לכך שהינך מתיר לחברה להשתמש בפרטיך על מנת לספק לך את השירותים אשר ביקשת לקבל באתר ו\או לשפר אותם וכן לצורך קבלת דברי דואר בין בדואר רגיל ובין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת, לרבות הצעות בעלות תוכן שיווקי ופרסומי וכן לצורך עיבודים סטטיסטיים, פילוחי מידע ועוד. אם אינך מעוניין בדיוור כאמור, זכותך להודיע לנו כי אינך מעוניין באמצעות המייל SUPPORT@HAYOEZET.CO.IL.

החברה רשאית לשמור מידע שתאסוף אודותיך במאגריה, ולעשות בו שימוש, בכפוף לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ועל פי הוראות כל דין.

לשם פעילותה השוטפת של המערכת, לרבות לצורך איסופו של מידע, אימות פרטים, והתאמות המערכת להעדפותיך, האתר והמערכת עושים ו/או תעשה שימוש ב”עוגיות” (Cookies). עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית בשימוש באתר ו\או במערכת, מהיכן הגעת אל האתר והמערכת, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה למערכת הרגלי הגלישה שלך,  וכיוב. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בה. אם הנך מעוניין להימנע מהכנסת “עוגיה” מעין זו מהאתר או מהמערכת, עליך לשנות את ההגדרות במערכת ההפעלה ואו בדפדפן בו הנך עושה שימוש. יתר על כן תוכל למחוק קבצים אלו שהושתלו במחשבך בכל עת.

מידע צד שלישי

האתר או המערכת מכילים קישורים לאתרים חיצוניים, וחלקו מסתמך על מידע המגיע מצדדים שלישיים וזאת במסגרת שירות למשתמשי האתר. הנך מודע לכך כי החברה אינה מנטרת אתרים אלו ואינה מתחייבת, כי המידע הינו אמין ומדויק ולא בדקה את אמינות המידע של אותם צדדים שלישיים. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן או חיוב מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

החברה ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת כי הקישורים אכן יובילו לאתר שאליו יועדו להפנות ואין לראות בהפניה שכזו משום יצירת מצג ו/או התחייבות ו/או המלצה מכל סוג שהוא בקשר לכל אתר שאליו בוצע קישור ו/או לתכנים המצויים בו לרבות נכונות האמור בו, תוכנו, חוקיותו וכיוצ”ב. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות בקשר עם אתר שכזה לרבות כל נזק ו/או כל עלות ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, בין ישיר ובין עקיף, העלולים להיגרם למשתמש ו/או לכל גורם שהוא בגין כל טענה, דרישה ותביעה מטעם המשתמש ו/או אותו גורם.

החברה נוקטת באמצעי זהירות התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתחום על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות מידע המתקבל על ידיך, ואולם, למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של החברה, וכן לתעבורת הנתונים בין מחשבך למחשבי החברה. לפיכך, הנך מאשר כי החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן נזק או תשלום שיגרם לך ( אם יגרם) כתוצאה מחדירה למאגר הנתונים במערכת ו\או העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג’ כלשהו, וזאת ככל שנקטו בצעדים סבירים ומקובלים למניעת פעולות שכאלה.

החברה לא תמכור או תעביר לאחרים מידע שיתקבל אודותיך (למעט למומחה שבחרת לפנות אליו), ללא הסכמתך המוקדמת, למעט במקרים הבאים: (א) חלה חובה על מסירת המידע בהתאם להוראות הדין או החלטה שיפוטית; (ב) ישנו סכסוך בינך ובין החברה בקשר עם המידע האמור; (ג) כאשר השימוש באתר או במערכת נעשה בניגוד לאמור בתנאי השימוש ו/או בניגוד להוראות כל דין; (ד) מועבר מידע שאינו מזהה אותך באופן אישי, שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי;

החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה-1995 ,שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

מענה לפניות בעניין פרטיות

בכל מקרה שבו תרצה לעיין במידע אשר קיים אצלנו אודותיך ולעדכנו או לחלופין שנמחוק מידע אישי אודותיך או את כל הפרטים שנאספו אודותיך, תהיה לך הזכות לפנות אלינו באמצעות מייל SUPPORT@HAYOEZET.CO.IL  . בתוך 3 ימי עסקים ימחקו הפרטים שביקשת. דע כי מחיקה כאמור עלולה לפגוע בחלק מהשירותים שתקבל באמצעות האתר ו\או מערכת.

 לכל שאלה או הבהרה נשמח אם תיצור קשר לכתובת המייל SUPPORT@HAYOEZET.CO.IL

התמונה שהעלית גדולה מדי
חיפוש רופאים
נסו איות שונה, לא נמצאו תוצאות עבור החיפוש
נסו איות שונה, לא נמצאו תוצאות עבור החיפוש
הודעה נשלחה בהצלחה
פנייתך נשלחה בהצלחה