חיפוש

תקנון שימוש באתר היועצת

תאריך עדכון אחרון: 10.01.2022

תנאי שימוש במערכת לרופאים ומשתמשים

ברוך הבא לאתר היועצת (“האתר“) המנוהל על ידי חברת digilife בע”מ (“החברה“). תנאי שימוש אלו  (להלן “תנאי השימוש“) קובעים את התנאים, ההתניות והמגבלות אשר חלים על השימוש באתר, לרבות במערכת הרופאים  המנוהלת באמצעות האתר (“המערכת“), אשר הינם בבעלותה המלאה של החברה, בין אם הנך משתמש קצה המתעניין בקבלת מידע או הנך מומחה המפרסם את שירותיו באמצעות האתר. כל שימוש באתר או במערכת, לרבות הכנסת מידע אודותיך או במקרה של מומחים, מידע הקשור למטופלים, ולרבות קבלת מידע מסוג כלשהו באמצעות האתר או המערכת, ייחשבו להסכמה מלאה ובלתי מסויגת מצדך כי קראת, הבנת, ואתה מסכים לתנאי השימוש, ולפיכך הינך מתבקש לקוראם בעיון רב בטרם ביצוע האמור לעיל, ולנהוג על פי הכתוב בהם. אנו שומרים על זכותנו להכניס שינויים בתנאי השימוש, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, והמשך שימושך באתר ו/או מערכת לאחר פרסום תנאי שימוש מעודכנים, לרבות קבלת או שליחת מידע כלשהו באמצעותה, מהווה את הסכמתך לכל שינוי כאמור.

אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי השימוש, נא הפסק לאלתר את השימוש באתר ו/או במערכת.

הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שתבצע באתר ו/או במערכת, ויהוו את הבסיס המשפטי להתקשרות בינך לבין החברה.

כל האמור בלשון זכר בהסכם זה נעשה מטעמי נוחות ומתייחס גם אל הנקבה.

מסירת פרטים

בכל מקרה שבו תמסור פרטים באמצעות המערכת, בין אם הנך מומחה או משתמש קצה, הנך מצהיר ומתחייב כי כל הפרטים והמידע אשר הנך מוסר ו/או תמסור באמצעות המערכת נכונים, מלאים ומדויקים והנך מאשר לחברה לשמור כל מידע שמסרת ו/או כל חלק ממנו במאגרי המידע, וכן להעביר כל מידע כאמור, לצדדים שלישיים, בהתאם ובכפוף לתנאי הצהרת הפרטיות של האתר בלינק שלהלן: מדיניות פרטיות .

באם הנך מומחה אזי הנך מאשר ומתחייב כי כל מידע שהנך מוסר אודות לקוחותיך לרבות תמונות, סרטונים ותכנים, נמסר באישורם המלא, ניתן לך על ידיהם בהסכמה, ואושר על ידיהם להעברה לצדדים שלישיים, ואינו מהווה מידע סודי או אסור להעברה לצד שלישי. הנך מאשר כי ידוע לך הנך מאשר כי העברת מידע כאמור ללא הסכמתם מהווה עבירה פלילית, והנך מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק אובדן או חיוב שיגרם לחברה עקב שימוש אסור או שלא כדין במידע של לקוחותיך.

החברה אינה מתחייבת לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על התכנים המשולבים במערכת ובאתר ואתה פוטר בזאת את החברה, לרבות בעלי מניותיה ו/או מנהליה מכל אחריות לנזק שיגרם או העלול להיגרם לך בקשר עם פרסום תכנים כאמור ו/או בקשר עם נזקים שייגרמו או שעלולים להיגרם כתוצאה מפרסום התכנים כאמור.

הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שעל מנת לקבל מידע באמצעות האתר, אינך חייב למסור כל מידע אודותיך אולם במסגרת שימושך באתר, לרבות במסירת כל מידע מיוזמתך, הינך מסכים ומאשר כי כל מידע שנמסר באמצעות המערכת נמסר מרצונך הבלעדי.

הגבלות ואיסורים

הנך מתחייב כי לא תעשה כל שימוש באתר ו\או במערכת לצורך: (א) העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם בעלות או זכות שימוש בהם ו/או שמפרים את הדין ו/או צו שיפוטי כלשהו ו/או שעלולים להפר זכויות קנייניות של צד שלישי. (ב) הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת שימוש באתר ו\או במערכת (ג) העלאת תכנים ומידע מסולפים, מטעים, שקריים ו\או המזיקים לחברה ו/או למנהליה ו/או לצד שלישי כלשהו. (ד) העלאת מידע פוגעני, מעליב, משמיץ מאיים חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע  בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיות ו/או כל מידע אחר בעל אופי דומה. (ה) מטרה בלתי חוקית, או מטרה הסותרת את תנאי ההתקשרות. (ו) הטרדה או תלונת שווא או התחזות לאחר (ז) פגיעה בצד שלישי כלשהו לרבות בפרטיות או בצנעת הפרט. (ח) פגיעה ו/או הפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים.

הנך מתחייב, שלא להשתמש באתר ו\או במערכת ו/או לפעול במערכת בקשר עם הפעולות הבאות: מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות משתמשים אחרים ו/או הטרדת משתמשים אחרים, התחזות לאחרים, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריים, תעמולה פוליטית ו/או קידום מתמודדים ומפלגות בבחירות, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית, איסוף פרטים על משתמשים אחרים, העתקת פרטים ו/או מודעות מתוך המערכת ופרסומם או הצגתם במקום אחר לצרכים מסחריים או באופן שעלול לפגוע בעסקי החברה, הצפת המערכת במידע, קידום תכנים מלאכותי, פרסום חומרים שקריים או מטעים, ו\או פרסום קישורים.

הנך מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר ו\או המערכת, לרבות באמצעים טכנולוגיים, הפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באתר ו\או במערכת, ולא להתערב בקוד המקור של המערכת.

הנך מתחייב להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתר ו\או המערכת ו/או הגולשים בה, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת “וירוסים”, “תולעים” ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכיו”ב.

הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שהחברה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר תנאים אלו בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים.

למעט אם הותר באופן מפורש בתנאים אלו ללא הסכמה מוקדמת בכתב של החברה, אתה מסכים שלא: (i)  להשתמש, לשנות או לשלב את המערכת לתוך תוכנה אחרת, או ליצור יצירות נגזרות מכל חלק של המערכת; ו – (ii) למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי תנאים אלו כל אדם אחר; (iii) להעתיק, להפיץ או לשעתק את המערכת לטובת צדדים שלישיים ; (iv) לגלות (disclose) את התוצאות של ביצועי האתר, או להשתמש בתוצאות אלה עבור פיתוח מערכת מתחרה; ו/או (v) לשנות, לפרק, לעשות פעולות של הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של המערכת או ניסיון לגלות את קוד המקור של המערכת.

בעלות וזכות הקניין.

ידוע לך כי כל התכנים המופיעים באתר ו\או במערכת ו/או בחומרים שימסרו או יגיעו אליך באמצעות האתר או המערכת לרבות  חומרים, עיצוב טקסט, תוכנה, מוזיקה, וידאו, גרפיקה חומרים המוכלים בפרסומות או בהודעות הנשלחות אליך או במידע מסחרי המוצע לך על ידי החברה, ויישארו קניינה הבלעדי בכל עת. כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות, בין השאר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיוצא בזה) הקיימים ו/או מגולמים במערכת,  ו/או מצורפים, קשורים, ו/או מתייחסים למערכת הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ויישארו בבעלותה  הבלעדית כאמור. אין בתנאים אלו בכדי להעביר אליך כל זכות באתר ו\או במערכת או בקשר אליהם, ו/או בחומרים שיועברו אליך אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בהם בהתאם לתנאים אלו ולהוראות הדין. שום דבר מהאמור בתנאים אלו אינו מהווה ויתור על זכויות הקניין הרוחני של החברה או צד שלישי כלשהו על פי כל דין.

כל התכנים אשר יועברו על ידיך באמצעות האתר או המערכת בין אם הנם בבעלותך או שייכים לצד ג’ אשר אישר לך לבצע בהם שימוש, יהיו שייכים לך או לאותו צד ג’, ובעצם מסירתם לאתר הנך נותן לאתר זכות שימוש לשמרם ולפרסמם בלבד, בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.

המשתמש אינו רשאי ליצור מחדש, לשכפל, להעתיק ו/או לעשות שימוש כלשהו לרבות שימוש מסחרי באיזה מתכני האתר ללא קבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב, של החברה.

רישיון

החברה מעניקה לך בזאת, ואתה מקבל, רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי-מסחרי, שאין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, להשתמש באתר ובמערכת, כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בתנאים אלו. החברה שומרת לעצמה את כל הזכויות באתר ובמערכת אשר לא הוענקו במסגרת תנאים אלו במפורש.

תחזוקה ותמיכה

לא חלה על החברה כל חובה על פי תנאים אלו לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של המערכת. עם זאת, החברה עשויה מפעם לפעם להוציא גרסאות שדרוג של האתר והמערכת, ועשויה לשדרג באופן אלקטרוני ואוטומטי את גרסת המערכת בה אתה משתמש. אתה נותן את הסכמתך לשדרוג אוטומטי שכזה, ומסכים כי תנאים אלו יחולו על כל השדרוגים כאמור.

השימוש במערכת

האתר מספק מידע שימושי בכל הנוגע לעולם הניתוחים פלסטיים.

 המערכת משמשת משתמשי קצה וכן מרפאות או אנשי מקצוע יחידים מתחום הפלסטיקה לצורך העלאת וקבלת מידע, קבלת עדכונים בבלוג, דירוג המומחים וכן יצירת קשר לשם תאום פגישה של משתמש קצה עם מומחה. 

באם הנך משתמש קצה אזי על מנת לקבל מידע באמצעות האתר אין צורך להירשם, ואולם באם הנך מעוניין לשמור ולארגן באופן יעיל מידע כלשהו, ולבצע את כלל הפעולות שניתן לבצע באמצעות האתר לרבות יצירת קשר עם מומחה, דירוג מומחים, קבלת מידע, ארגון מידע, שליחת תמונות וכיו”ב אזי הנך יכול לפתוח חשבון. במסגרת הרישום תידרש למסור את הפרטים הבאים: מייל אישי/עבודה או באמצעות קישור לחשבון הפייסבוק או גוגל שלך.

על מנת להירשם כמומחה הנך נדרש להירשם לאתר. במסגרת הרישום תידרש למסור את הפרטים הבאים: מייל, נייד, שם מלא, הסמכות, המלצות, תמונות (מאושרות לפרסום) לפני ואחרי, חוות דעת, מידע מקצועי, תמונות מאושרות לפרסום ומקוריות של הקליניקה.

המידע באתר הינו המלצה בלבד ואין להשתמש בו כתחליף לייעוץ ברופא מומחה ואנו ממליצים לך להתייעץ במומחה בטרם תגבש דעה על בסיס המידע אשר נמסר לך באתר בלבד. מובהר עוד כי חלק מהמידע הנמסר באמצעות האתר והמערכת מבוסס על מידע ונתונים שנמסרו לחברה על ידי המומחים או המשתמשים, ויתכן כי נפלו בו טעויות. 

 מובהר כי במידה והמשתמש יהא זכאי לסבסוד על ידי שירותי בריאות (להלן: “קופת החולים”), אזי החברה אינה אחראית ואינה שותפה לגובהם ו\או לזכאות המשתמש לקבלם, ואלו נתונים לשיקול דעתם הבלעדי של קופת החולים ובכפוף לתנאי ההתקשרות של המשתמש עימם. אין באתר בכדי להוות יעוץ בנוגע לזכאות לסבסוד על ידי קופת חולים כלשהי ואין להסתמך על המידע הנמסר באמצעותו לשם גיבוש מסקנות בנושא זה. על המשתמש לברר קודם לקבלת הטיפול באם עומדת לו זכאות לקבלת הסבסוד אל מול קופת החולים, ואין לראות באמור באתר משום מצג, הצהרה ו/או התחייבות כלשהי מצד החברה למתן החזר או השתתפות כלשהי. החברה לא תישא בכל אחריות בקשר עם החזר או סירוב להחזר על ידי קופת חולים לרבות כל נזק הוצאה או עלות למשתמש מכל מין וסוג שהוא, ישירים או עקיפים.

באמצעות המערכת, יוכל כל מומחה באמצעות האזור האישי שלו לפרסם מידע אשר חשוב לו לספק אודותיו ואודות טיפולים שערך, ואילו כל משתמש קצה יוכל באמצעות האזור האישי לקבל מידע ולנהלו ואף ליצור קשר עם המומחה.

כל מומחה יאושר מראש על ידי החברה בטרם הכנסתו למערכת וידרש לספק את התעודות והאישורים הנדרשים לשביעות רצונה של החבר ומתחייב כי יעדכן את החברה בכל שינוי הקשור לאסמכתאות אלו מייד עם קרות אותו השינוי.

 כתנאי לשימוש במערכת, יידרש כל משתמש, בין אם הינו משתמש קצה או מומחה אשר אושר על ידי החברה והציג את כל התעודות הנדרשות על ידי החברה לשביעות רצונה, לבחור שם משתמש (כתובת מייל) וסיסמה אשר יידרש להכניסם בכל כניסה למערכת. עליך לשמור בסודיות מוחלטת את שם המשתמש והסיסמה אשר בחרת.

כתנאי לקבלת שירותים על ידי המערכת הנך מתחייב כדלהלן: (א) כי הנך מעל גיל 18. (ב) כי במידה והנך מומחה אזי הנך רשום כעוסק או מאוגד כדין כחברה או כשותפות. (ג) כי במידה והנך מומחה אזי לא חל עליך כל איסור להציע שירותים מסוג אלו המוצעים על ידיך באתר. (ד) במידה והנך מומחה אזי כי יש לך את כל ההסמכות והאישורים הנדרשים על פי הדין  לעסוק בתחום עיסוקך וכן כי הנך מבוטח כנהוג ומקובל בתעשיה.

חובה על כל משתמש רשום במערכת לעדכן בכל שינוי בפרטיו. לא יהיו למשתמש קצה כל טענות כנגד החברה ו/או בעלי מניותיה ו/או עובדיה אם לא יעשו כן. כל האחריות בגין הנתונים שימסור כל משתמש במערכת חלה עליו בלבד ולפיכך הנך מתבקש לוודא כי כל הנתונים שהכנסת הינם נכונים ומדויקים.

מובהר למשתמשים באתר ובמערכת כי המערכת מהווה פלטפורמה בלבד ליצירת תקשורת והעברת מידע וכי בכל התקשרות בין משתמש קצה למומחה, ההתקשרות הינה ביניהם וללא כל קשר לחברה. כל נזק אובדן או חיוב שיגרם למומחה או למשתמש הקצה בקשר עם ההתקשרות ביניהם  ו/או כל סכסוך או אי התאמה ביניהם יהיו באחריותם בלבד. מובהר לכל משתמש קצה כי המומחה רשאי שלא לתת לו שירותים מכל סיבה שהיא.

הנך מאשר ומתחייב כי ידוע לך שהחברה רשאית שלא לתת לך שירותים בין אם הנך מומחה או משתמש קצה, מכל סיבה שהיא, וללא כל צורך בנימוק, וכי לא יהיו לך כל טענות תביעות או דרישות בגין כך כנגד החברה בעלי מניותיה מנהליה או עובדיה. במידה והנך מומחה ידוע לך כי אין התחייבות מצד החברה למינימום כלשהו של הפניות משתמשי קצה למומחה.

 ידוע לך כי משתמשי הקצה שעברו טיפולים אצל מומחים מטעם האתר, יכולים לדרג את איכותים ולכתוב חוות דעת על המומחה. אם הנך מומחה אזי הנך מתחייב כי אין לך כל טענה תביעה או דרישה כנגד החברה או האתר או משתמש הקצה שכותב את חוות הדעת, בכל מקרה שנכתבה חוות דעת עליך.

לידיעתך – הקלדת פרטים כוזבים כמו גם פרסום תמונות של צדדים שלישיים או מידע אודותיהם שלא ניתן לך במפורש ובכתב אישור לפרסמם, הינה עבירה פלילית אשר עלולה להביא לנקיטת הליכים משפטיים כנגדך, לרבות אך לא רק תביעה בגין אחריות נזיקית בגין נזקים שנגרמו לצדדים שלישיים בעקבות האמור, לרבות לחברה או לכל צד ג.

הנך מצהיר ומאשר כי ההחלטה להשתמש במערכת והאחריות על תוצאות השימוש בה, הנן באחריותך בלבד והחברה לא תישא בשום אחריות בגין נזק כלשהו הנובעת או הקשורה לשימוש במערכת, עיכוב בשימוש בה או אי יכולת להשתמש בה מכל סיבה שהיא, לרבות מקרה שבו לא תתאפשר יצירת קשר עם המערכת בגין בעיות תקשורת או ניתוקים ככל שיהיו במהלך השימוש בה.

מובהר כי בין החברה לבין המומחה ובין החברה לבין משתמש הקצה אין ולא יהיו כל יחסי עובד ומעביד או כל יחסי שותפות מכל מין וסוג שהוא.

ההתקשרות בין משתמש הקצה לבין המומחה תוסדר בהסכם נפרד שאינו חלק מתנאים אלו. כל אישור שהמומחה מעוניין לקבל ממשתמש הקצה ינתן במסמכים נפרדים שיחתמו על ידי משתמש הקצה אל מול המומחה בלבד ללא כל קשר לחברה. כמו כן מדיניות הפרטיות של המומחה מול המידע שנמסר לו על ידי משתמש הקצה, תוסדר ישירות ביניהם ללא קשר לחברה

הגבלת אחריות

התמונות באתר הינן להמחשה בלבד ואין בהם כל מחויבות לחברה.

לחברה לא תהא כל אחריות בגין תוכן או מהות המידע שיוכנס על ידיך במסגרת השימוש במערכת.

החברה אינה חברה המבצעת טיפולים פלסטיים ואין לה כל אחריות בקשר עם סוג או טיב השירות שתרצה לרכוש מהמומחה. כמו כן החברה אינה ערבה או נותנת כל מצג בקשר עם טיב או איכות המומחה ו/או משתמש הקצה. האתר אינו אתר לרכישת שירותים אלא מיועד לשם קבלת מידע בלבד.

כל מידע שתקבל במסגרת האתר או המערכת אינו מהווה ייעוץ או שידול או שכנוע כלשהו לרכוש כל מוצר או שירות כלשהו או להתקשרות כלשהי.

החברה לרבות בעלי מניותיה ו/או מנהליה לא יחובו בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות אשר אתה תקבל ו/או תעשה בהסתמך על מידע, תכנים ושירותים המצויים באתר ו\או במערכת או שיגיעו אליך מצד שלישי באמצעות האתר או המערכת. אין באמור בתנאי השימוש משום מצג מצד החברה בדבר ההתאמה, האמינות, ומידת הדיוק של המידע, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר או במערכת למטרה כלשהי.

כל השימוש והמידע, הנכלל באתר ובמערכת מוצע לך “כמות שהוא ” (As is) בלא כל התחייבות, ובלא כל אחריות או התניה משתמעת בדבר התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה.

החברה אינה מבטיחה כי האתר והמערכת יענו על דרישותיך או כי פעולת המערכת תתבצע ללא הפרעות או ללא שגיאות. ככל שהדבר מותר על פי דין, החברה מחריגה בזאת באופן מפורש כל אחריות מפורשת, לרבות בין היתר, אחריות לזכות הקניין או לאי הפרה של זכות קניין, ומכל אחריות מכללא, לרבות בין השאר, אחריות מכללא לאיכות מסחרית ולהתאמה למטרה מסוימת. החברה אינה אחראית ואינה ערבה למידת הדיוק, השלמות, השימושים או האמינות של התוצאות אשר יושגו באמצעות שימוש באתר או במערכת או של כל נתונים או מידע אשר יושגו בדרך אחרת באמצעות שימוש באתר או במערכת.

לחברה  לא תהא כל אחריות בגין תוכן או מהות מידע או המלצה אשר ימסר על ידיך או ימסר לך במסגרת השימוש באתר או במערכת וכל האחריות בגין שימוש או אי שימוש במידע או בהמלצה  כאמור תהיה שלך באופן בלעדי.

מובהר ומודגש כי כל המידע המופיע באתר, לרבות בבלוג, הינו כללי בלבד, ונועד לסייע להרחיב את בסיס הידע האישי של המשתמש, ולאפשר לו לקבל מידע בטרם פניה למומחה, אולם הוא אינו מהווה בשום פנים ואופן בין במישרין ובין בעקיפין עצה או יעוץ רפואי או מקצועי או חוות דעת רפואית או מקצועית, ואינו בשום אופן תחליף להסתיעות במומחה. אנו ממליצים להתייעץ במומחה בטרם קבלת החלטה כלשהי מבין ההליכים או ההמלצות שבאתר, וזאת באמצעות פגישה אישית עם מומחה.

בשום מקרה לא תחול על חברה לרבות בעלי מניותיה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או ספקי שירותיה אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין שהוא, בין אם לך ובין לכל צד שלישי שהוא, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לתכנים שיועברו באמצעות האתר ו\או המערכת, לשימוש בשירותי האתר ו\או המערכת ו/או להזמנת שירותים באמצעות המערכת ו/או לשימוש או לביצועי המערכת, לעיכוב בשימוש או לאי-יכולת להשתמש באתר או במערכת, לאספקה או לאי-אספקה של שירותים, או לכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או המערכת, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש במערכת לדיוק הנתונים, להתאמתם למשתמש בטיבם, אופיים, והיקפם, לליקויים אפשריים, לתוכנו של המידע או לכל מעשה או מחדל אחר של חברה ועובדיה בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר.

בשום מקרה לא תעלה אחריות החברה, בגין כל סיבה שהיא, אליך או אל כל מישהו מטעמך, על 100 ש”ח.

אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של האתר ו\או המערכת ו\או השירותים שהנך מקבל, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר, במערכת ובשירותים המוצעים על ידם.

החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר ו\או למערכת או לחלקים ממנה לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל התראה מוקדמת.

החברה שומרת על זכותה לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישת רשות מוסמכת, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בכל מקרה.

החברה רשאית בכל עת להפסיק את פעילות האתר ו\או המערכת כולה או חלקה, זמנית או בצורה קבועה.  

כללי

תנאים אלו מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש במערכת או הקשורה בה, תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בעיר תל אביב יפו, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי. והיה אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאים אלו אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאים אלו יישארו בתוקפם. ויתר צד אחד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו עפ”י מסמך זה במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות אותו צד עפ”י תנאים אלו. גרסה מודפסת של תנאים אלו ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים או הקשורים בהם במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת. כל זכות שאינה ניתנת בתנאי השימוש במפורש, דינה כזכות שמורה. הנך מתחייב לשפות את חברה בגין כל נזק הוצאה הפסד או תשלום שייגרמו לה ו/או לבעלי מניותיה ו/או למנהליה ו/או למערכת עקב הפרה על ידך של תנאי השימוש.

לכל שאלה או הבהרה נשמח אם תיצור קשר לכתובת הדוא”ל support@hayoetzet.co.il

התמונה שהעלית גדולה מדי
חיפוש רופאים
נסו איות שונה, לא נמצאו תוצאות עבור החיפוש
נסו איות שונה, לא נמצאו תוצאות עבור החיפוש
הודעה נשלחה בהצלחה
פנייתך נשלחה בהצלחה